Pozycja GPS pojazdów

URL: http://ckan2.multimediagdansk.pl/gpsPositions

Zasób zawiera wywołanie zwracające informację o pozycjach GPS wszystkich pojazdów realizujących kursy linii ZTM w Gdańsku w czasie określonym przez wartość DataGenerated. Ze względów bezpieczeństwa zbiór zwraca informacje pochodzące z pamięci cache. Opóźnienie, związane z aktualizacją danych, wynikające z jego wprowadzenia wynosi ok. 20 sekund niezależnie dla każdego pojazdów. Źródłem danych jest webserwis stworzony w tym celu w ramach systemu TRISTAR.

Ze zbioru wykluczono pojazdy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (za wyjątkiem tych realizujących linię wspólną) oraz pojazdy nieposiadające przypisania zadania przewozowego i pojazdy z wyłączonymi urządzeniami pokładowymi.

Dla pojazdów, które nie są rozpoznane jako realizujące zadanie przewozowe (są tylko włączone i przypisane do zadania przewozowego), usługa dostarczy jedynie: VehicleService, VehicleCode, VehicleID, Lat oraz Lon. Pozostałe dane związane z zadaniem przewozowym zostaną wypełnione pustym ciągiem znaków ("").

Jeżeli pojazdy stracą połączenie z serwerem TRISTAR, ich pozycja GPS przestanie być aktualizowana. Nieaktualizowane pozycje GPS są trzymane w pamięci cache webservice’u przez maksymalnie 5 minut po otrzymaniu ostatnich danych. Po tym czasie są usuwane z pamięci cache.

W odpowiedzi otrzymuje się zasób zawierający następujące dane:

 • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
 • vehicles – zawiera obiekty przechowujące informacje dla pojedynczego pojazdu, który jest poprawnie przypisany do zadania przewozowego ZTM w Gdańsku w systemie TRISTAR; pojedynczy obiekt zawiera następujące pola:
  • DataGenerated - stempel czasowy oznaczający czas, kiedy pozycja GPS pojazdu została zarejestrowana w systemie; format: "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
  • Line - kod publiczny linii, którą realizuje pojazd; wartość routeShortName z zasobu Lista linii; ciąg znaków
  • Route - kod publiczny wariantu/trasy, po której porusza się pojazd; wartość tripId z zasobu Lista tras; ciąg znaków
  • VehicleCode – numer boczny pojazdu realizującego kurs; ciąg znaków
  • VehicleService - kod zadania przewozowego pojazdu; wartość busServiceName z zasobu Rozkład jazdy; ciąg znaków w formacie "xxx-yy", gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu Lista linii dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr
  • VehicleId – wewnętrzny unikalny identyfikator pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; liczba całkowita
  • Speed - szybkość pojazdu w momencie, kiedy opóźnienie zostało oszacowane; wartość podawana w km/h;
  • Delay - podany w sekundach czas opóźnienia. Wartość ujemna oznacza przyspieszenie w stosunku do czasu rozkładowego; liczba całkowita
  • Lat - szerokość geograficzna pozycji GPS pojazdu; format: DDD.DDDDD (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
  • Lon - długość geograficzna pozycji GPS pojazdu; format: DDD.DDDDD (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
  • GPSQuality – jakość zarejestrowanego sygnału GPS. Możliwe wartości to:
   • 0: Brak sygnału GPS
   • 1: liczba widocznych satelitów niewystarczająca do pracy w trybie 2D
   • 2: praca odbiornika GPS w trybie 2D
   • 3: praca odbiornika GPS w trybie 3D

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 7 Maj 2019
Utworzony 7 Maj 2019
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 2 rok temu
formatJSON
id0683c92f-7241-4698-bbcc-e348ee355076
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position5
revision idf42f3adb-450d-43c5-92c5-3f56c9c5c13d
stateactive