Pozycja GPS pojazdów

URL: https://ckan2.multimediagdansk.pl/gpsPositions?v=2

Zasób zawiera wywołanie zwracające informację o pozycjach GPS wszystkich pojazdów realizujących kursy linii ZTM w Gdańsku w czasie określonym przez wartość DataGenerated. Ze względów bezpieczeństwa zbiór zwraca informacje pochodzące z pamięci cache. Opóźnienie, związane z aktualizacją danych, wynikające z jego wprowadzenia wynosi ok. 20 sekund niezależnie dla każdego pojazdów. Źródłem danych jest webserwis stworzony w tym celu w ramach systemu TRISTAR.

Ze zbioru wykluczono pojazdy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (za wyjątkiem tych realizujących linię wspólną) oraz pojazdy nieposiadające przypisania zadania przewozowego i pojazdy z wyłączonymi urządzeniami pokładowymi.

Dla pojazdów, które nie są rozpoznane jako realizujące zadanie przewozowe (są tylko włączone i przypisane do zadania przewozowego), usługa dostarczy jedynie: VehicleService, VehicleCode, VehicleID, Lat oraz Lon. Pozostałe dane związane z zadaniem przewozowym zostaną wypełnione pustym ciągiem znaków ("").

Jeżeli pojazdy stracą połączenie z serwerem TRISTAR, ich pozycja GPS przestanie być aktualizowana. Nieaktualizowane pozycje GPS są trzymane w pamięci cache webservice’u przez maksymalnie 5 minut po otrzymaniu ostatnich danych. Po tym czasie są usuwane z pamięci cache.

W dniu 21.12.2021r. wprowadzono możliwość korzystania z kilku (aktualnie dwóch) wersji. Informację o niej należy podać w postaci wartości parametru v. W przypadku jego braku (lub wartości innej niż podane niżej) w okresie tymczasowym (rok 2022) zwracane dane mają format jak dla v=1. Docelowo przekierowanie zostanie uruchomione do najaktualniejszej wersji. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 • 2 (https://ckan2.multimediagdansk.pl/gpsPositions?v=2) - wersja 2, wprowadzająca między innymi zmiany polegające na zwracaniu wszystkich danych czasowych w formacie ISO-8601, ujednoliceniu nazw pól z innymi zasobami oraz wprowadzeniu kilku dodatkowych pól (szczegóły w opisie poniżej)
 • 1 (https://ckan2.multimediagdansk.pl/gpsPositions?v=1) - wersja pierwsza, pozostawiona w celu zachowania kompatybilności. Termin wyłączenia planowany jest za ok. 2 lata. Po tym terminie, w przypadku odpytania zasobu bez podania parametru v, zacznie być zwracana odpowiedź w formacie jak dla wersji 2.

W odpowiedzi na wywołanie otrzymuje się zasób zawierający następujące dane:

 • w przypadku wersji 2:

  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie ISO-8601 (UTC)
  • vehicles – zawiera obiekty przechowujące informacje dla pojedynczego pojazdu, który jest poprawnie przypisany do zadania przewozowego ZTM w Gdańsku w systemie TRISTAR; pojedynczy obiekt zawiera następujące pola:
   • generated - stempel czasowy oznaczający czas, kiedy pozycja GPS pojazdu została zarejestrowana w systemie; format ISO-8601 (UTC)
   • routeShortName - kod publiczny linii, którą realizuje pojazd; wartość routeShortName z zasobu Lista linii; ciąg znaków
   • routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu Lista linii; liczba całkowita
   • tripId - kod publiczny wariantu/trasy, po której porusza się pojazd; wartość tripId z zasobu Lista tras; liczba całkowita
   • vehicleCode – numer boczny pojazdu realizującego kurs; ciąg znaków
   • vehicleService - kod zadania przewozowego pojazdu; wartość busServiceName z zasobu Rozkład jazdy; ciąg znaków w formacie "xxx-yy", gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu Lista linii dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr
   • vehicleId – wewnętrzny unikalny identyfikator pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; liczba całkowita
   • speed - szybkość pojazdu w momencie, kiedy opóźnienie zostało oszacowane; wartość podawana w km/h;
   • delay - podany w sekundach czas opóźnienia. Wartość ujemna oznacza przyspieszenie w stosunku do czasu rozkładowego; liczba całkowita
   • lat - szerokość geograficzna pozycji GPS pojazdu; format: DDD.DDDDD (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
   • lon - długość geograficzna pozycji GPS pojazdu; format: DDD.DDDDD (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
   • gpsQuality – jakość zarejestrowanego sygnału GPS. Możliwe wartości to:
    • 0: Brak sygnału GPS
    • 1: liczba widocznych satelitów niewystarczająca do pracy w trybie 2D
    • 2: praca odbiornika GPS w trybie 2D
    • 3: praca odbiornika GPS w trybie 3D
   • headsign – kierunek, w którym realizowany jest bieżący przejazd/kurs; najczęściej nazwa ostatniego przystanku dla pasażera.
   • direction – geograficzny kierunek jazdy z przedziału 0-315 z krokiem co wartość 45, gdzie 0 oznacza północ a 315 - północny zachód
   • scheduledTripStartTime – rozkładowy czas rozwpoczęcia kursu; format ISO-8601 (UTC)
 • w przypadku wersji 1:

  • lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
  • vehicles – zawiera obiekty przechowujące informacje dla pojedynczego pojazdu, który jest poprawnie przypisany do zadania przewozowego ZTM w Gdańsku w systemie TRISTAR; pojedynczy obiekt zawiera następujące pola:
   • DataGenerated - stempel czasowy oznaczający czas, kiedy pozycja GPS pojazdu została zarejestrowana w systemie; format: "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
   • Line - kod publiczny linii, którą realizuje pojazd; wartość routeShortName z zasobu Lista linii; ciąg znaków
   • Route - kod publiczny wariantu/trasy, po której porusza się pojazd; wartość tripId z zasobu Lista tras; liczba całkowita
   • VehicleCode – numer boczny pojazdu realizującego kurs; ciąg znaków
   • VehicleService - kod zadania przewozowego pojazdu; wartość busServiceName z zasobu Rozkład jazdy; ciąg znaków w formacie "xxx-yy", gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu Lista linii dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr
   • VehicleId – wewnętrzny unikalny identyfikator pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; liczba całkowita
   • Speed - szybkość pojazdu w momencie, kiedy opóźnienie zostało oszacowane; wartość podawana w km/h;
   • Delay - podany w sekundach czas opóźnienia. Wartość ujemna oznacza przyspieszenie w stosunku do czasu rozkładowego; liczba całkowita
   • Lat - szerokość geograficzna pozycji GPS pojazdu; format: DDD.DDDDD (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
   • Lon - długość geograficzna pozycji GPS pojazdu; format: DDD.DDDDD (system odniesienia EPSG:3857 znany też jako WGS84/Pseudo-Mercator)
   • GPSQuality – jakość zarejestrowanego sygnału GPS. Możliwe wartości to:
    • 0: Brak sygnału GPS
    • 1: liczba widocznych satelitów niewystarczająca do pracy w trybie 2D
    • 2: praca odbiornika GPS w trybie 2D
    • 3: praca odbiornika GPS w trybie 3D

Brak podglądu dla tego zasobu

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja 7 Maj 2019
Utworzony 7 Maj 2019
Format JSON
Licencje Creative Commons Attribution
createdblisko 5 lata temu
formatJSON
id0683c92f-7241-4698-bbcc-e348ee355076
package idc24aa637-3619-4dc2-a171-a23eec8f2172
position5
revision ida2763532-8c2f-4ecb-9158-312c2c90e16a
stateactive